VII Concurs fotogràfic Dosrius, Canyamars el FarDarrer dia per presentar les obres: 15 d'octubre de 2023.
 Tota la informació a www.dosrius.cat 


ANUNCI
Resum de la resolució d’alcaldia de 29 de juny de 2023 de l’Ajuntament de Dosrius, per la qual es convoca el SETÈ CONCURS FOTOGRÀFIC DE DOSRIUS, CANYAMARS I EL FAR. 

BDNS (Identif.): 712475 De  conformitat  amb  el  que  preveuen  els  articles  17.3.by  20.8.a  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/712475) 

D'acord amb el que estableixen els articles 17.3b i 20.8. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la base de dades Nacional de subvencions: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

Primer: Beneficiaris. 
Poden participar en aquest concurs totes les persones aficionades a la fotografia.. 

Segon: objecte. 
L'objecte  dels  premis  d'aquesta  convocatòria  és  la  regulació  de  l’atorgament  de  premis,  en  règim  de concurrència competitiva, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones que es  vulguin  presentar  al  SETÉ CONCURS  FOTOGRÀFIC  DE  DOSRIUS,CANYAMARS  I  EL  FAR,  amb l’objectiu  d’elegir  13  fotografies,  amb la  finalitat  que  nodreixin  el  calendari  que  publicarà  l’Ajuntament de Dosrius. 

Tercer: Bases reguladores. 
Bases reguladores de les subvencions a atorgar per concurrència competitiva per l’Ajuntament de Dosrius, d’acord amb les bases reguladores del CONCURS FOTOGRÀFIC DE DOSRIUS, CANYAMARS I EL FAR (BOP de la província de Barcelona de 08 de març de 2021). 

Quart: Quantia. 
El pressupost màxim que es destinarà l'any 2023 per a la concessió de les subvencions regulades en les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria serà de 920,00€. 

Cinquè.-Termini de presentació de sol·licituds: 
La presentació de les fotografies concursants s’iniciarà l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2023 i es presentaran a l’Ajuntament de Dosrius. La convocatòria es publicarà de manera simultània a la web municipal. Serà convocatòria única. 

Sisè. - Altres dades d'interès. 

- Despeses elegibles: amb caràcter general es consideren despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini prescrit per dur a terme el projecte o activitat subvencionada. 

- Sol·licituds: Al Registre General de l'Ajuntament de Dosrius. 

- Documentació: La prevista a les bases i a la convocatòria.- Pagament. Amb caràcter general el pagament es farà un cop el Jurat hagi fet públic el seu veredicte. 

Dosrius, 30 de juny de 2023 
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil