Perquè no hi hagi cap malentès: Dosrius Ràdio no es la ràdio de l'ajuntament

Efectivament, si algú s'havia pensat que Dosrius Ràdio era l'emissora municipal doncs no. Des del primer dia en aquest site, concretament a l'apartat "Que és" ho deixa molt clar: "Neix de la iniciativa privada d'un veí del municipi, amb l'únic esperit d'esdevenir un espai de divulgació de les activitats que es duen a terme al nostre poble, a més d'informar d'altres actes que tinguin lloc a la comarca del Maresme".


D'altra banda, en els estatuts de l'entitat "Dosrius Ràdio Associació Cultural i Juvenil", concretament a l'article 2, s'especifiquen exactament els fins d'aquesta entitat.

Article 2
Els fins de l’associació són:
L'activitat de “Dosrius Ràdio Associació Cultural i Juvenil” anirà dirigida fonamentalment a la consecució dels fins següents:

Difondre les activitats que es duguin a terme al municipi de Dosrius i la resta de la comarca del Maresme atenent especialment a la informació generada per les entitats del municipi i l'Ajuntament de Dosrius.

Potenciar, com a mitjà de difusió i promoció el desenvolupament de les activitats culturals i educatives, especialment en el col·lectiu dels joves.

Contribuir a una adequada utilització de l'oci i temps lliure atenent especialment a la joventut.

Difondre la música en tots els seus gèneres.

Promoció de l'interès general, fomentant prioritàriament aquells interessos que siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels valors democràtics, de promoció dels drets humans, d'assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, de foment de la igualtat d'oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l'economia social i de la recerca, de defensa dels consumidors i usuaris, de defensa de la pau, la solidaritat i de qualssevol altres interessos de similar naturalesa.

L'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.

La separació entre informacions i opinions, la identificació dels que sustenten aquestes últimes i la seva lliure expressió, amb els límits de l'apartat 4 de l'art. 20 de la Constitució.

El respecte al pluralisme polític, religiós, social i cultural.

El respecte a l'honor, a la intimitat de les persones, a la pròpia imatge i als altres drets i llibertats reconeguts en la Constitució.

Fer tot el que estigui en mans de l'entitat per aconseguir en un futur una emissora de ràdio de FM convencional de caràcter local al municipi de Dosrius.


  • Les activitats que ho requereixen seran desenvolupades segons les normes que les regulin específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Mitjançant el portal d'informació dosriusradio.cat difondre les activitats que es duguin a terme al municipi de Dosrius i la resta de la comarca del Maresme atenent especialment a la informació generada per les mateixes entitats i l'Ajuntament de Dosrius

Activitats conjuntes amb el Punt d'Informació Juvenil i l'Ajuntament de Dosrius.

Creació de tallers de ràdio per als joves de l'institut, del Punt de Informació Juvenil, l'Escola i altres grups d'edat.

Tertulies i entrevistes radiofòniques.

Facilitar la promoció de grups i músics locals i comarcals.

Constituir-se en vehicle de participació ciutadana en els assumptes públics, encoratjant l'esperit crític constructiu.

Realització de debats referents a temes d'interès per al municipi i / o la comarca.

Divulgació i creació de rutes, itineraris, sortides, excursions i esdeveniments per donar a conèixer el patrimoni del municipi.

Qualsevol tipus d'activitat legal que serveixi per donar a conèixer el municipi de Dosrius en qualsevol dels seus vessants.

  • Cursos i tallers de àmbit cultural.
Mantenir el portal d'informació "dosriusradio.cat" en funcionament i actualitzat, així com els dominis i bloc vinculat. (Dosriusradio. blogspot.com).


Desitgem que amb aquest comunicat quedi aclarit el tema. Aprofitem des d'aquí per donar les gràcies a totes les persones que confien en aquesta entitat com el portal d'informació de Dosrius en què s'ha constituït "dosriusradio.cat" a dia d'avui. 30.000 visites al portal, més de 500 amics a Facebook, 345 seguidors a twitter ho confirmen. 
Gràcies a tots vosaltres, als seguidors i als que col·laboreu mantenint el portal actiu incloent els vostres anuncis.

Signat:
La Junta Directiva


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil