Ajuts individuals escolars per a famílies amb fills i filles en edat escolar, curs 2021-2022.Obert periode de presentació de les sol·licituds de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions del curs 2021-2022.

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los Seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies: 

  • Que estiguin empadronades al municipi de Dosrius. 
  • Que els beneficiaris de l’ajut cursin estudis compresos entre P3 i 4t d’ESO. 
  • Que compleixin amb tots i cadascun dels requisits del punt 4 de les bases reguladores. 

Podran sol·licitar els ajuts els pares, mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries. Les famílies beneficiàries estaran obligades a destinar l’import de l’ajut a la compra de llibres i material escolar, i l’Ajuntament podrà realitzar les comprovacions necessàries per verificar aquest destí. En cas que l’Ajuntament tingui coneixement que un beneficiari dels ajuts no ha destinat l’import de l’ajut a la finalitat pel qual se li ha concedit, podrà denegar-li en properes convocatòries sense perjudici de les obligacions de reintegrament i sancions que es recullen als articles 29 a 40 de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Dosrius. 

Requisits de les persones beneficiàries Les persones sol·licitants a més de reunir les condicions per a ser persona beneficiària previstes a l’article anterior han de complir els següents requisits:  

a)  No haver superat uns ingressos mensuals nets del sou mínim interprofessional (SMI) en l’any anterior segons el següent càlcul:        

Un adult i un infant menor de 16 anys:  SMI (anual) + 30% del SMI (anual)

Per cada adult de més caldrà afegir el 50% del SMI (anual) Per cada menor de 16 anys caldrà afegir el 30% del SMI (anual) Al document de la convocatòria de cada exercici constarà la taula amb els imports actualitzats d’acord amb el SMI de cada exercici. (Veure punt 12).

b)  Serà requisit imprescindible, aportar tota  la documentació requerida  a la convocatòria, amb la finalitat de realitzar un estudi socioeconòmic. 

c)  No rebre cap altre subvenció o ajut de cap altre organisme pel mateix concepte. 

d)  Aquests requisits, juntament amb els requisits per ser beneficiari recollits a l'article anterior, s'han de complir en el moment de presentació de la sol·licitud. La modificació d'aquestes circumstàncies  pot comportar la revocació de l'ajut, d'acord amb les previsions de l'article 22 de les presents bases.

... / ....

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà amb la publicació de la corresponent convocatòria i finalitzarà el 13 de setembre de 2021. Aquesta tindrà caràcter de convocatòria única. 

Font: Ajuntament de Dosrius 

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil