Mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya 15/10/2020


 

Trobades, reunions i desplaçaments

L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.

Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure. 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

Les activitats laborals.

Les activitats docents.

Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).

Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats de culte i els actes religiosos.

Els mitjans de transport públic.

El transport escolar.

Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.

Les activitats esportives.

L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.


S‘han de mantenir i extremar les mesures de proteció: mascareta, distància i rentat de mans. 


Àmbit laboral i professional

Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

L'ús de mascareta:

és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Se suspèn la celebració de congressos i convencions.Àmbit educatiu

Es mantenen les ctivitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.Transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.Activitat comercial

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 

Se suspenen les fires comercials. Hostaleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 

Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.Activitats culturals

Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.

S'han de preassignar els seients.

Cal portar un registre d’assistents.

L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.Activitats esportives

Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

han de funcionar amb cita prèvia.

han de reduir l'aforament al 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals. Activitats lúdiques i recreatives

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

S'estableix el tancament de:

parcs i fires d’atraccions

establiments lúdics infantils

sales de joc, casinos i bingos

Les festes majors queden suspeses.Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.Activitats de lleure nocturn

Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.Consum de tabac i alcohol a la via pública

No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 

Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts


Font: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil