Concurs fotogràfic de Dosrius, Canyamars i El FarAPROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE DOSRIUS, CANYAMARS I EL FAR

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Dosrius, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017, ha aprovat inicialment les Bases del concurs fotogràfic de Dosrius, Canyamars i el Far, segons consta a l’expedient corresponent i que es poden consultar a les dependències municipals d’aquesta Corporació, en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres.
L’esmentat expedient se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província i una referència al DOGC i BOE, així com al web municipal de l’Ajuntament de Dosrius (e-tauler).
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, les bases quedaran aprovades de forma definitiva.
Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius.
En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.


BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE DOSRIUS, CANYAMARS I EL FAR


1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del concurs per a l’elecció de 13 fotografies, amb la finalitat que nodreixin el calendari que publicarà anualment l’Ajuntament de Dosrius.


2. PARTICIPANTS 
Poden participar en aquest concurs totes les persones aficionades a la fotografia.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES
3.1 La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb el municipi de Dosrius: patrimoni cultural, festes tradicionals, societat, medi ambient, cultura o paisatge, per tant, han de ser fetes al municipi de Dosrius. 
 
3.2 Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies, en blanc i negre o bé en color, que ha de ser obra d’autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Les fotografies no poden haver estat premiades en altres concursos.
 
3.3 La tècnica és lliure. Les imatges retocades digitalment seran excloses. No s’acceptaran fotomuntatges.


4. FORMAT I PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 
4.1 Les fotografies es presentaran en format digital igual o superior a 300 dpi de resolució, mida A3 (42 x 29,70 cm) i guardades en format JPG.

4.2 Les fotografies es presentaran a l’Ajuntament de Dosrius (carrer Sant Antoni, núm.1), en format CD, en un sobre tancat, amb el nom exterior de “CONCURS FOTOGRÀFIC”, indicant el pseudònim o lema. Dins del sobre hi ha d’haver una targeta (en un sobre també tancat) amb el nom, cognoms, adreça, telèfon, data de naixement i fotocòpia del DNI o document anàleg, data i lloc on es va fer la fotografia.


5. PROCEDIMENT
El procediment de concessió dels premis regulats a les presents bases és la concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà a la Base de Dades nacional de Subvencions i al Butlletí oficial de la Província de Barcelona.


6. TERMINI
La data de lliurament de les fotografies serà la que s’especifiqui a la convocatòria que publicarà anualment.


7. PREMIS
7.1 Hi haurà un primer premi per a la fotografia que anirà a la portada del calendari i 12 segons premis, per a les fotografies que es publicaran a cada pàgina dels mesos de gener a desembre.
 
7.2 El valor econòmic dels premis que es concedeixin dependrà de la disponibilitat pressupostària de cada exercici i es faran públics conjuntament amb la convocatòria.


8. EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Les obres presentades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Dosrius, que es reserva el dret de reproduir-les o bé exposar-les.


9. DRETS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
9.1 Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Dosrius. Sempre que se’n faci difusió, s’indicarà el nom de l’autor.
 
9.2 Amb la presentació de les obres, l’autor-a autoritza l’Ajuntament de Dosrius a la utilització i/o edició de les fotografies mitjançant diversos formats i plataformes.

9.3. Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials fotogràfics sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs. L’autor-a reconeix l’autorització de les persones que es puguin reconèixer a les fotografies, i respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, exonerant l’Ajuntament de Dosrius, que aquest no es fa responsable de l’ús  inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.
En el cas d’obres presentades per menors d’edat, se’n farà responsable el seu tutor legal,  que signarà fent constar que actua en representació del menor en la instància de participació al concurs.


10. CRITERIS DE VALORACIÓ
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes, els quals es valoraran amb 2 punts cadascun:
La qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color)
L’originalitat
L’adequació a la temàtica.


11. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
S’examinaran conjuntament i en un sol procediment totes les obres presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per l’atorgament dels premis serà com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.


12. JURAT
El jurat estarà format per l’alcalde/essa de Dosrius, e/la regidor-a de cultura, el/la regidor-a de Promoció Econòmica, un/a representant de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) i un/a professional de la fotografia, que aixecaran acta del veredicte.
La composició del Jurat es farà pública en la convocatòria del mateix.
El veredicte es farà públic el dia que s’especifiqui a la convocatòria. Si el jurat ho creu oportú, els premis poden quedar deserts.


13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pel jurat.


14. PUBLICITAT DEL PREMIS CONCEDITS
Els premis atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat del premi, els diferents projectes o programes premiats i els participants en cada projecte o programa premiat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades  Nacional de Subvencions.


15. CAUSES DE REINTEGRAMENT
Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut el premi falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió


16. INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.


17. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present  exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les. Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació concordant.

L’alcalde,
Marc Bosch de Doria

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil