Selecció de 3 operaris de la brigada municipal - Ajuntament de Dosrius

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la contractació temporal de tres operaris per la brigada de serveis generals de l’Ajuntament de Dosrius, en el marc del Pla Local d’Ocupació 2015 finançat amb la Línia de suport a l’ocupació local del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa del Governs Locals 2012-2015” aprovat per Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 18 de desembre de 2014 i publicat al BOP en data 2 de gener de 2015.

Aquest procés es regirà també per les Bases Generals reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels recursos humans de l’Ajuntament de Dosrius, publicades al BOPB núm. 154, de 27/06/2008.

En el marc d’aquesta línia de suport es preveu la contractació i/o nomenament de persones aturades o desocupades, considerant com a tals aquelles que no estiguin desenvolupant una activitat laboral i que es trobin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i, en el seu cas, al Servei Local d’Ocupació. Així mateix, s’exigeix que no cotitzin en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.


El contracte a subscriure amb les persones seleccionades serà en règim laboral temporal, per un període mínim de 3 mesos, previ procés selectiu corresponent, amb categoria equiparable a l’agrupació professional.
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil