Decrets d'alcaldia número - 543 i 551, Estructura del Govern municipal i ordre de col-locació dels i les membres integrants de la Mesa de les sessions plenàriesNOTIFICACIÓ
Us comunico que l'alcaldia ha dictat en data 26 de juny de 2019, el Decret de l'alcaldia número 543 que es transcriu a continuació:

"DECRET
Atès que per Decrets d'aquesta Alcaldia han estat nomenats els tinents d'alcalde i els membres de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament.

Considerant, que per aconseguir l'optima i eficaç gestió municipal és necessari i convenient establir els àmbits de gestió, dins els quals s'impulsaran i gestionaran les diferents competències municipals.
Vist que la direcció interna i la gestió política dels assumptes inclosos dins els diferents ambits de gestió pot ésser delegada en els regidors de l'Ajuntament
De conformitat amb el que disposa el Reglament Orgånic municipal i els articles 43 a 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim juridic dels ens locals.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR l'estructura del Govern municipal i EFECTUAR en favor dels membres de la Junta de Govern Locali en la resta de regidors de l'equip de govern que s'esmenten una delegació general d'atribucions per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la definició
funcional de cada àrea de gestió en la que s'estructurarà el Govern municipal, i que tot seguit es descriu:

Sra. Silvia Garrido Galera (alcaldessa)
 • Alcaldia. Aquesta àrea inclou seguretat ciutadana, igualtat, administració general, recursos humans, participació i l'exercici de les competències de l'alcaldia indelegables o que no siguin objecte de delegació a cap altre àmbit o òrgan.
 • Cultura. Queden adscrites a aquesta àrea les actuacions relatives a actes culturals, festes majors i d'altres festivitats, aixi com la gestió del patrimoni cultural.


Sr. Pere Rovira i Martorell (Primer tinent d'alcaldessa)
 • Urbanisme, obres públiques i manteniment.- Aquesta àrea s'ocupa de l'impuls en la tramitació de tot allò relacionat amb l'urbanisme, obres públiques, les autoritzacions d'usos o activitats en el sol urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, aixi com les gestions relatives a habitatge, habitatge social, habitatge de protecció oficial i demés aspectes relacionats.      Queda inclosa en aquesta årea la gestió de la Brigada Municipal

Sr. Joan Maria Ribes i Artigas (Segon tinent d'alcaldessa)
 • Serveis generals.- Aquesta àrea s'ocupa de la gestió dels anomenats serveis generals (clavegueram, aigua, enlumenat, brossa, cementiri, correus, mobilitat).
 • Noves tecnologies i transparència. Inclou els assumptes relatius a noves tecnologies, transparència i administració oberta.


Sr. Lluis Farrerons i Peñarroya (Tercer tinent d'alcaldessa)
 • Hisenda. Aquesta àrea s'ocupa de la gestió econòmica i pressupostària municipal en tots els seus aspectes.
 • Promoció economica i turisme- Aquesta àrea fa referencia a ocupació, comerç, industria, activitats i llicències ambientals d'activitats, consum, fires i mercats, turisme i pagesia.
 • Comunicació Aquesta s'encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i
 • institucional de la Corporació. El servei de comunicació duu a terme la difusió i promoció dels diversos serveis municipals, aixi com de les informacions i noticies d'interès.
 • Seguretat ciutadana i recursos humans.- Delegació general datribucions per a la gestió dels assumptes de les assenyalades àrees d'actuació, només als efectes d'intermediari i sense facultats de resoldre definitivament expedients, o dictar actes administratius que afectin tercers persones, contraure obligacions en nom de la corporació o autoritzar despeses, en aquelles qüestions que són competències indelegables de l'alcaldia.


Sra. Antonia Pérez Ramirez (Quarta tinenta dalcaldessa)
 • Serveis socials i Gent gran.- Aquesta àrea socupa de les funcions própies de serveis socials en les vessants dinfantesa, gent gran, pobresa, exclusió social i cohesió social.
 • Sanitat i salut pública.


Sr. Jorge Fernández Carrasco (Regidor)
 • Joventut i esports Aquesta àrea s'encarrega de la gestió dels assumptes relacionats amb la infantesa i joventut, de tota aquella activitat relativa a l'activitat fisica en general.


Sra. Maria Isabel Forné Gil (Regidora)
 • Medi ambient-Correspon a aquesta area les tasques de medi ambient, estat de conservació dels solars i parcel les, prevenció d'incendis, control de crema, energies renovables, àrees forestals i tot allò relatiu al medi natural
 • Educació Aquesta àrea inclou els assumptes relacionats amb els diferents centres densenyament en totes les seves etapes, infantesa i joventut


Segon. MANIFESTAR que les facultats delegades són de caràcter especific per a la preparació de propostes d'actuació i de direcció, inspecció i impuls dels serveis i activitats relacionades amb les matèries assignades. Tanmateix, cap d'aquestes delegacions comprèn les facultats de resoldre definitivament expedients, o dictar actes administratius que afectin terceres persones, contraure obligacions en nom de la corporació o autoritzar despeses.

Tercer.- Delegar de forma indistinta en tots els tinents d'alcaldessa d'aquest Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dona la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis civils, si bé en cada cerimonia no podrà intervenir més dun dells, a elecció dels contraents.

Quart DECLARAR que les delegacions conferides a través d'aquest decret a favor de les regidores i regidors esmentats, es consideraran efectives des del dia seguent a la data de la present resolució, sens perjudici de lacceptació per part del regidor delegat Amb aquesta finalitat acceptada tàcitament si en el termini de tres dies häbils, comptats des de la notificació de la resolució, el regidor delegat no presenta davant l'alcaldia una renúncia expressa a la delegació. Serå causa de pèrdua de la condició de regidor delegat, la renuncia expressa, la revocació, o la pèrdua de la condició de regidor. 

Cinque.- DONAR COMPTE de la present resolució al ple de la corporació en la primera sessió que celebri notificant-la, a més, personalment als interessats, i publicar-la en el Butleti Oficial de la Provincia de Barcelona i a l'e-TAULER de l'Ajuntament, als efectes oportuns i sense perjudici de la seva efectivitat.

Ho mana i ho signa electronicament l'alcaldessa, davant del secretari accidental (als únics efectes de fe pública, d'acord amb l'art 3.2.h del R.D. 128/2018).
Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el temini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació n base a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Us comunico que l'alcaldia ha dictät en data 28 de juny de 2019, el Decret de l'alcaldia número 551 que es transcriu a continuació:

DECRET
Vista la nova composició de la Corporació sorgida aran de les eleccions municipals del passat dia 26 de maig de 2019, i la designació dels membres que formen cadascun dels grups municipals.

Considerant que és necessari determinar un nou ordre de col locació dels regidors i regidores de la Mesa de les sessions plenàries, i fent ús de la facultat que m'atorga l'article 89 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2586/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:
Primer.- ASSIGNAR l'ordre de col locació dels i les membres integrants de la Mesa de les sessions plenàries d'acord amb el que s'assenyala en l'esquema que tot segui es relaciona, atès que es considera que el mateix facil ita l'emissió i recompte dels vots.


Sra Judith Coll (LaPAC-CUP)
Sr. Joan Serra (SDP
St. Marc Bosch (ERC)
Sra Neus Tarensi ERC)
Sra. Ana Abril (ERC)
Sr. Jorge Fernández (PSC)
Sra. Maribel Formé (PSC)
Sra. Toi Perez PSc)
Sr. Joan Ribes (PSc)
Sra. Eduard Vila(ERC)
Sr. Luls Farrerons Cat)
Secretar/s
Sra. Sivia Garrido (Aicaidessa)
Sr. Pere Rovira CeCat)

UBICACIO DELS MEMBRES ELECTES A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS
(mà esquerra)
(ma dreta)
Alcaldessa-Presidenta
Silvia Garrido
Secretari/a
Sr. Joan Ribes (PSC)
Sra. Toni Pérez (PSC)
Sra Maribel Forné (PSC)
Sr. Jorge Fernández (PSC)
Sr. Pere Rovira (JxCat)
Sr. Liuis Farrerons (JxCat)
Sr. Eduard Vila (ERC)
Sra. Ana Abril (ERC)
Sra. Neus Tarensi (ERC)
Sr. Marc Bosch (ERC)
Sr. Joan Serra (SDP)
Sra. Judith Coll (PaPAC-CUP)
Segon.- SITUAR els rètols sobre la Mesa, amb indicació dels noms i cognoms de les regidores i regidors en el lloc que pertoqui a cada membre corporatiu, d'acord amb l'esquema esmentat i COMUNICAR aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i efectes adients i donar compte al Ple municipal la propera sessió que es celebri.

Ho mana i ho signa electrònicament l'alcaldessa, davant del secretari accidental (als únics efectes de fe publica, d'acord amb l'art. 3.2.h del R.D. 128/2018)."

Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació en base a larticle 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la juisdicció contenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix organ que I'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació en base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

El secretari accidental
Sergi de Diego i Mas


Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil