EDICTE - Renovació del jutge de pau titular i suplent del municipi de DosriusEDICTE


Atès que properament finalitzarà el termini de quatre anys, per al qual van ser nomenats els actuals jutges de pau titular i substitut del municipi de Dosrius, i d'acord amb el que estableixen els articles 101, 102 i 103.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ), així com els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges   de   pau,  s'obre convocatòria   pública,  per   a   l'elecció  plenària   dels   esmentats   càrrecs   per  un   període   de  quatre anys.


De conformitat amb el que estableix l'article 13 del Reglament anteriorment citat, podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, aquells que, tot i no ser llicenciats en Dret, reuneixin els requisits establerts en la LOPJ per a l'ingrés en la Carrera Judicial, excepte els derivats de la jubilació per edat, sempre que aquesta no suposi impediment físic o psíquic per al càrrec; és a dir, ésser espanyol, major d'edat i no trobar-se en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 LOPJ, el qual determina que," estan incapacitats per a l'ingrés a la Carrera Judicial els impedits físicament   o   psíquicament   per   a   la   funció   judicial,   els   condemnats   per   delicte   dolós   mentre   no   hagin   obtingut rehabilitació, els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti auto de sobreseïment, i els que   no   estiguin   en   ple   exercici   dels   seus   drets   civils".   Així   mateix,   cal   observar   els   supòsits   d'incompatibilitat   que determinen els articles 389 a 397 de la LOPJ.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud davant l'Alcaldia, d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratius comú, juntament amb el seu "currículum vitae", fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En el supòsit de no presentar-se cap sol·licitud, l'Ajuntament ple elegirà lliurement d'entre les persones que reuneixen les condicions legals per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.


Dosrius, 14 de desembre de 2015
L'alcalde, Marc Bosch de Doria


ANUNCI AL BOPB 

Font: Ajuntament de Dosrius
Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil