Convocatòria d'ajuts al lloguer

CONVOCATÒRIA D'AJUTS AL LLOGUER 2015 DE L'AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius s’informa que aquest mes de maig ha quedat oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer 2015 de l’Agencia de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny de 2015.
Per a més informació del tramiti cal adreçar-se al departament de serveis socials de dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h.


A QUI VA DESTINADA AQUESTA CONVOCTÒRIA?
Aquest ajut va destinat a persones que tinguin un lloguer inferior als 600 euros mensuals.
A Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR ELS SOL·LICITANTS?
Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:
a) Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent).
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superin els límits establerts, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

No poden ser perceptores de les prestacions:
a) Les persones titulars del contracte d’arrendament o de sotsarrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària o sotsarrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o de sotsarrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
c) Les unitats de convivència que paguin unes rendes de lloguer superiors a 600€.
d) Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF de l’any 2013 (casella 374) sigui superior a 500 euros. S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament.
e) Les persones arrendatàries o sotsarrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
f) Els ingressos de la Unitat de convivència superiors a 2,8 vegades l’IRSC (22.365,42 € ponderats).

Documentació adjunta

Segueix-nos a:

Entradas Recents


El més vist (aquesta setmana)
Informació d'interès

Informació d'interès

Deixalleria mòbil